ทรงพระเจริญ

3530 19812

3530 198133530 19814

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า และ องค์การสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่น หรือ JAXA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการใช้ประโยชน์อวกาศส่วนนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติ

โดยมีสาขาความร่วมมือที่สำคัญได้แก่
1) Earth Observation and Satellite Applications
2) Space environment utilization and Space Exploration
3) Promotion of space industries

4) Exchange personnel, researchers and engineers

          การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดให้มีขึ้นระหว่างการประชุม Asia-Pacific Regional Space Agency Forum ครั้งที่ 26 (APRSAF-26) ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2544 จิสด้าได้มีบันทึกความตกลงกับ The National Space Development Agency (NASDA) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือในด้าน Exchange Earth Observation data, Promote Joint R&D และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ต่อมาได้มีการจัดทำบันทึกแก้ไข Agreement ฉบับดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานคู่ภาคีเป็น The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) โดยให้คงกรอบความร่วมมือเดิมไว้

          ต่อมา จิสด้า และ JAXA เห็นพ้องต้องกันว่า สาขาความร่วมมือตามบันทึกความตกลงดังกล่าว มีความล้าสมัยและไม่ครอบคลุมภารกิจ และศักยภาพของทั้ง 2 หน่วยงานที่ได้มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จึงเห็นควรจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ขึ้นมาทดแทน

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป