ทรงพระเจริญ

2

56

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด หรือ เอ็นเฮลท์ (N Health) ผู้ให้บริการทางด้านการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ผลึกกำลังร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตและบริการทางการแพทย์สู่โลกธุรกิจพร้อมพาประเทศไทยก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นใจ โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหาร เอ็นเฮลท์ และ ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 - 14.45 น. ณ โรงแรมเมอ เวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

3

41

          นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารเอ็นเฮลท์ กล่าวว่า “บันทึกเอ็มโอยูนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ถูกผลิตและคิดค้นโดยนัก วิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญไทยให้เข้าสู่ตลาดการแข่งขันทางธุรกิจได้ โดยบริษัทมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยี ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ของประเทศไทยและภูมิภาค”

          “ทั้งนี้ เอ็นเฮลท์ยังสนใจ ในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมต่อเวชกรรมแบบเจาะจง (Precision Medicine) ที่เป็นศาสตร์ใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคยากๆได้อย่างตรงจุด ซึ่งมีการศึกษาลงลึกไปถึงระดับยีนของผู้ป่วย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา ลดขั้นตอนความซ้ำซ้อน และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวใช้ชีวิตปกติได้เร็วยิ่งขึ้น” นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวปิดท้าย  

          ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “นอกจากการสนับสนุนและพัฒนาเชิงผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 องค์กรยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ ต่อยอดไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมสาธารณสุขไทย เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจและประชาชนให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นใจ”

ข้อมูลข่าวโดย : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป