ทรงพระเจริญ

ปส. IAEA ดึงชาติอาเซียนประเมินผล

ปส. IAEA ดึงชาติอาเซียนประเมินผล3ปส. IAEA ดึงชาติอาเซียนประเมินผล1ปส. IAEA ดึงชาติอาเซียนประเมินผล2

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับ IAEA ประชุมประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมตอบสนองเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์ - รังสีของอาเซียน ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี ดึงหน่วยงาน 9 ประเทศอาเซียน ทบทวน แลกเปลี่ยนความสำเร็จและอุปสรรคการดำเนินงาน พร้อมกำหนดทิศทางในอนาคต หวังผลักดันให้โต้ตอบสถานการณ์ระดับประเทศและภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุด

         (2 ธันวาคม 2562) ดร.พิภัทร พฤกษาโรจนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้ประสานงานแห่งชาติ (National Liaison Officer) ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดการประชุมระดับภูมิภาค “RAS9077 Final Project Review Meeting on the Status of EPR in the ASEAN Region” ซึ่ง ปส. ในฐานะประธานเครือข่ายหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEANTOM ในปี พ.ศ.2562 เป็นเจ้าภาพจัดร่วมจัดกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของแต่ละประเทศ และเปิดโอกาสให้ร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค รวมถึงร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตด้านการเตรียมความพร้อมและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ โดยใช้มาตรฐานของ IAEA เป็นแนวทางหลักในการดำเนินงาน ซึ่ง ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ร่วมกับ 9 ประเทศอาเซียน โดย ปส. เชื่อว่าผลการประชุมในท้ายสุดจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการประเมิน การจัดการและตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นำมาซึ่งความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ โทร 0 2596 7600 ต่อ 1419 และ 1420

ข้อมูลข่าวโดย : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป