ทรงพระเจริญ

Resize of BritishCouncil 191202 0020

          2 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) /นายแอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย เข้าพบ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หารือในหัวข้อ “English in Higher Education” พัฒนาการเรียนการสอนของครูยุคใหม่ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

Resize of BritishCouncil 191202 0018  

          สำหรับข้อเสนอที่บริติช เคานซิล เสนอแก่ อว. คือ การบูรณาการ การคิด วิเคราะห์ของครูยุคใหม่และพัฒนาศักยภาพของครูและนักวิจัยให้มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น โดยมีระบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทำงานร่วมกับ อว. และมหาลัย นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยให้เข็มแข็ง ส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยอังกฤษ ให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยอย่างเต็มที่

Resize of BritishCouncil 191202 0025  Resize of BritishCouncil 191202 0027

          ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า  อว. มีมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ รวม 38 แห่ง ซึ่งสามารถร่วมกับ British Council ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจประเทศไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสริมพลังให้ราชภัฏเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการแก้ปัญหาความยากจน  นอกจากนี้กระทรวง อว. สนใจที่จะร่วมกับ British Council ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ BCG ให้เกิดเป็น platform ร่วมกันพัฒนาทั้งระบบนิเวศการวิจัย ทักษะและศักยภาพของกำลังคน รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือใน frontier research ใน 3 ด้านคือ space, quantum, high energy physic

Resize of BritishCouncil 191202 0032  Resize of BritishCouncil 191202 0002

 

          ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือระหว่าง อว. กับ British Council เบื้องต้น แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1.การยกระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านการพัฒนาราชภัฏและโรงเรียนสาธิต ให้มีการขยายผลจากงานเดิมที่เคยทำ 2.การพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนา เน้นเรื่อง BCG และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทางอังกฤษมีความเชี่ยวชาญ โดยทำความร่วมมือในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล และหน่วยงานต่อหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยของไทย และ 3.การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย จะต้องเชิญชวนมหาวิทยาลัยให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้มีความเป็นสากลมากขึ้น รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับการสอนในบางรายวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมาตรฐานมหาวิทยาลัยไทยให้ได้ตามสากล

ข่าวโดย : นายปวีณ ควรแย้ม
ภาพโดย : นาย จิรายุ รุจิพงษ์วาที
วิดีโอโดย : นายสุเมธ บุญเอื้อ
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป