ทรงพระเจริญ

B5 10B5 9

B5 11B5 12

          (28 พฤศจิกายน 2562) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิด การสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “นวัตวิถีวิถี ภูมิปัญญา วิถีคหกรรมศาสตร์ยั่งยืน” เป็นเวทีวิชาการที่ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตวิถีของชุมชนและภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านคหกรรมศาสตร์ต่อสาธารณชน มีนักวิชาการ นักวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์ ผู้ประกอบการ OTOP และนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป