ทรงพระเจริญ

1DSCF45611 70 320x213

          สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การส่งเสริมและพัฒนายกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพื่อผลการทดสอบที่ถูกต้อง เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผลตรวจวิเคราะห์สินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าและบริการ SMEs โดยในปี 2562 มีผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการรับรองความสามารถห้อปฏิบัติการทดสอบตาม ISO/IEC 17025 ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจรให้กับเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยางประเภทยางแท่งเอสทีอาร์ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง ผู้ประกอบการ SMEs ที่ให้บริการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ เช่น บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด และ บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จำกัด รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs ด้านอื่นๆ เช่น อาหารสัตว์ เคมีภัณฑ์ มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองฯ สร้างความมั่นใจในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป