ทรงพระเจริญ

1

23

45

          NIA จัดกิจรรมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพ พร้อมเปิดตัว “กองทุนยุวสตาร์ทอัพ” เพื่อเดินหน้าปั้นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาให้สามารถต่อยอดแนวความคิดพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system)

สำหรับการดำเนินงานจะแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่

1) โครงการ Startup Thailand League ที่เน้นการอบรมและเวิร์กช็อป เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและนักศึกษา
2) โครงการ Pre-seed Funding ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเงินทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจจริง โดยต้องเป็นนิติบุคคลที่มี 1 ในผู้ถือหุ้นเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย

          นอกจากนี้ NIA ยังมีพันธมิตรอย่างธนาคารออมสินที่จะมาช่วยส่งต่อความฝันของเหล่าสตาร์ทอัพที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการนี้ ให้มีเวทีและโอกาสในการก้าวกระโดดต่อไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-017 5555 ต่อ 209 (สนามชัย) หรือ 410 (สุทธิรักษ์)

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป