ทรงพระเจริญ

1

345

         นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. ร่วมเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนวิจัย” โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย  

         ทั้งนี้การบรรยายพิเศษดังกล่าวอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วว.และ กฟภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ประโยชน์ด้านงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการทางวิชาการด้าน วทน. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน โดยการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากสู่การแข่งขันในอนาคต ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

         อนึ่ง การบรรยายพิเศษครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กฟภ. ดังนี้ นายกิตติกร มณีสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า บรรยายเรื่อง “บทบาทและภารกิจของ กฟภ.”  นายกฤษณ์ ศุภคต ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม บรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจัยและการส่งเสริมงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน” และ นายโชคชัย พรมพันห่าว ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองวิจัย บรรยายเรื่อง “การส่งเสริมการวิจัยด้านแขนกลและโรบอท”

ข้อมูลข่าวโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป