ทรงพระเจริญ

805663

805673

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว) ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายด้านการผลิตและพัฒนาครู” ให้กับคณะผู้บริหารงานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการประชุมเพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการผลิตครูและวิจัยทางครุศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.ดิเรก พรสีมาประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านการผลิตบัณฑิตครูที่เกี่ยวข้อง และนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ รมว.อว. ณ ห้องประชุม Venus ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

                     805664   805667

               805669   805676    805674

                                805709    805665   805710

โดยข้อเสนอแนะจากที่ประชุมแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลัก คือ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการผลิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียน สานต่อโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายฝึกประสบการณ์ ให้มีสมรรถนะสูงและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียน

3. กระบวนการผลิตครู การรับรองปริญญาทางการศึกษา และการสอบรับใบอนุญาต ให้มีมาตรฐานสูง และส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตครูที่หลากหลาย

4. การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของบัณฑิตครูในการสอบบรรจุเข้ารับราชการ

805730

 

เขียนข่าว : นายกรภัทร์ จิตต์จำนงค์

ถ่ายภาพนิ่ง : นายกรภัทร์ จิตต์จำนงค์

ถ่ายภาพวิดีโอ : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก

ส่วนสื่อสารองค์กร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834

Facebook : @MHESIThailand

Call Center โทร.1313

      

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป