ทรงพระเจริญ

The 1st ASEAN Japan 191017 0032

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ The 1st Japan-ASEAN Multi-Stakeholder Strategic Consultancy Forum” จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อหารือแนวทางการสร้างโอกาสในการพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้ได้จริงในสังคม และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ณ ไบเทค บางนา

The 1st ASEAN Japan 191017 0028  The 1st ASEAN Japan 191017 0027

The 1st ASEAN Japan 191017 0026  The 1st ASEAN Japan 191017 0023

The 1st ASEAN Japan 191017 0022  The 1st ASEAN Japan 191017 0018

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Smart Energy Transformation Asia (SETA 2019) มีวัตถุประสงค์เพื่อจับคู่งานวิจัยที่มีความสำคัญสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์และสังคมที่เห็นผลเป็นรูปธรรมได้ และหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านงานวิจัยที่มีความสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงส่งเสริมให้เกิดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของตลาด และเกิดผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น ว่าด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลักดันวาระเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Biomass to oil 191017 0009  Biomass to oil 191017 0012

H FAME 191017 0028  H FAME 191017 0025

The 1st ASEAN Japan 191017 0010  Sugarcane trash 191017 0009

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นกระทรวงที่มีทั้งหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัยในสังกัดที่ทำงานวิจัยหลายประเภทและมีจำนวนมาก โดยมีนโยบายที่ใช้กำกับดูแลการวิจัยและพัฒนาที่สร้างความมั่นคงทางสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้นำนโยบาย BCG มาใช้ในการพัฒนางานวิจัยของประเทศ BCG มาจาก Bioeconomy, Circular Economy, and Green Economy มาบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการปรับตั้งให้เป็น Innovation Driven Enterprise โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีบทบาทนำในอาเซียน ในการดำเนินความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา และการเพิ่มศักยภาพงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประชาคมอาเซียนให้มีความยั่งยืน และเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น ในการร่วมทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไปใช้สร้างธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ เกิดการสร้าง Business Model รูปแบบใหม่ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ ได้มีการต่อยอดไปสู่ ASEAN Innovation Roadmap ซึ่งเป็นแผนที่นำทางเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

FGDs and Pitches 191017 0010  Pitches of Active 191017 0029

Pitches of Active 191017 0043  The 1st ASEAN Japan 191017 0014

 

ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทร. 02 333 3727 – 3732 โทรสาร 02 333 3834

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Facebook: MHESIThailand

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป