ทรงพระเจริญ

72926993 3412598678750595 2204602216206041088 o

17 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินบรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริหารที่กำกับดูแลงานด้านบัญชีและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการเงินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวม 47 แห่ง

73515644 3412598578750605 1588331399151091712 n

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวในตอนหนึ่งว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการบริหารการเงินการคลังของประเทศ โดยได้ออกกฎหมายพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมถึงนำส่งรายงานการตรวจเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และให้สำนักการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

73226345 3412599228750540 5962509484206063616 n

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวต่อไปว่า จากการตรวจสอบรายงานดังกล่าว พบว่ามหาวิทยาลัยของรัฐได้จัดทำรายการเงินยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนำรายงานการเงินไปใช้ในการบริหารเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่นำข้อมูลไปใช้ รวมถึงการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดินที่อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงมอบหมายให้สำนักอำนวยการและกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงฯ จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำรายงานการเงิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้บริหารที่กำกับดูแลงานด้านการจัดทำบัญชีและผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการเงินของสถาบันอุดมศึกษาได้ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

72408589 3412598952083901 8949766891929337856 n72757446 3412600422083754 1643818957821444096 n

“หวังว่าการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาให้การจัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยมีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น และคาดหวังว่าเมื่อทำได้ถูกต้องแล้วมหาวิทยาลัยก็จะเติบโตและมีความเข้มแข็งทางวินัยการเงินการคลังต่อไป ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ” กล่าวในตอนท้าย

73043101 3412599005417229 7197572221169041408 n72362286 3412599825417147 7687478898442895360 n72479912 3412600678750395 6047102648966971392 n

72654754 3412600718750391 3074918308709924864 n73002093 3412599952083801 2565684287194005504 n72911817 3412599905417139 467828342054191104 n

 

ภาพ/ข่าว        : วีนัส แก้วประเสริฐ
เผยแพร่ข่าว    :  ปราณี ชื่นอารมณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา โทร. 0-2039-5606-9 facebook.com/opsMHSRI/

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป