ทรงพระเจริญ

16

4

          (10 ตุลาคม 2562) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมหารือเพื่อตั้งโจทย์วิจัยและนวัตกรรม สำหรับแผนงานสำคัญ (Flagship Program) ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

13

678

          ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน อววน. เพื่อมาร่วมกันตั้งโจทย์การพัฒนาการดำเนินงานให้สามารถตอบโจทย์ประเทศและเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนผ่าน 4 แพลตฟอร์มของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คือ 1) การพัฒนากำลังและสถาบันความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง/ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม สามารถนำความรู้มาจัดการกับปัญหาที่สำคัญของประเทศ คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า/ 3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน/ 4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น

          ต่อมาเป็นการกล่าวสรุปภาพรวมของแผนงานสำคัญของแผนด้าน ววน.ปี 2563 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมทั้งร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อตั้งโจทย์วิจัยและนวัตกรรมสำหรับแผนงานสำคัญของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

91011

171518

เขียนข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ถ่ายภาพนิ่ง : นายสกล นุ่นงาม
ถ่ายภาพวิดีโอ : นายสุเมธ บุญเอื้อ
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESITHA
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป