ทรงพระเจริญ

72780334 3388131067864023 4749403994449772544 o

09 ตุลาคม 2562 : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมหารือการก้าวสู่ความเป็นสากล (Internationalization) ร่วมกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย และคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของ รมว.อว. เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทยให้มีความเป็นสากล ในการสร้างคน พัฒนาองค์ความรู้ ผ่านการวิจัย ไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ณ อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (ถนนศรีอยุธยา)

72454363 3388132111197252 1892984433162584064 o

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ย้ำว่า การส่งเสริมและพัฒนาความเป็นสากลของการอุดมศึกษาต้องตั้งอยู่บนหลักคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sufficient Economic for Sustainable Development Goals) ควรมีการกำหนดประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน รวมถึงพิจารณาแนวทางการดำเนินความร่วมมือกับประเทศเหล่านั้นโดยให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงฯ และขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไป และให้ความสำคัญใน 3 ประเด็นหลักที่จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด คือ 1. การสร้าง Branding ของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและการสานพลังกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ 3. การใช้และเลือกใช้ประโยชน์เครือข่ายความร่วมมือระดับโลกที่ช่วยส่งเสริมความเป็นสากลเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

71285004 3388131434530653 556703189777252352 o 172071202 3388131707863959 2723156084826046464 o72106027 3388131387863991 7914119104267550720 o

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้กล่าวถึงความท้าทายในการสร้างคนที่สำคัญ 7 ประการ ได้แก่ 1) การจัดสรรทุนเพื่อดึงทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ (Competing for Talents) 2) คุณภาพการศึกษา (Quality) 3) เศรษฐกิจในยุคข้อมูล (Data Economy) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 4) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต (Multistage Life) 5) การลงทุนในทรัพยากรทางด้านปัญญา (Intellectual Capital Investment) 6) อาชีพในอนาคต (Career for the Future) และ 7) การปรับเปลี่ยนของอาชีพ (Career Migration)

72256651 3388131871197276 8505426854138609664 o72312374 3388131157864014 1064203242801463296 o

ที่ประชุมได้ร่วมหารือเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมความเป็นสากลที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้เสนอให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทยต่อไป

72394803 3388131341197329 7228780312535236608 o72542874 3388131254530671 1639130992427925504 o73233575 3388131664530630 5141537038310309888 o

 

ถ่ายภาพ                       : วีนัส แก้วประเสริฐ
สรุปข่าว                        : สยต. (ภารกิจด้านอุดมศึกษา)
เผยแพร่ข่าว                  : ปราณี ชื่นอารมณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา โทร. 0-2039-5606-9 facebook.com/opsMHSRI/

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป