ทรงพระเจริญ

091062 BCG 191009 0008

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ สป.อว. (ถ.ศรีอยุธยา) / ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ร่วมหารือกับผู้บริหาร อว. และผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG Model มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยมีการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ และปลดปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติพร้อมกัน ได้แก่ B- Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ G-Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียว

ในที่ประชุมฯ ได้เน้นความสำคัญถึงการสร้างงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมภายใต้ BCG Model เพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายและชัดเจนของประเทศ ซึ่งต้องพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ โดยเสริมทักษะความเป็นนวัตกรของเด็กและเยาวชนไทย เช่น โครงการ Coding at School Powered by Kid Bright และโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ที่ อว. โดย สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ อาจารย์มหาวิทยาลัยควรร่วมทำวิจัยกับเอกชนมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องรองบประมาณวิจัยจาก อว. เพียงอย่างเดียว และควรสร้างผลงานวิจัยที่เป็นตัวต้นแบบ (Prototype) ให้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและมีต้นทุนในการผลิตน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

091062 BCG 191009 0004  091062 BCG 191009 0006

091062 BCG 191009 0005  091062 BCG 191009 0007

ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ภาพ : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก

สื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทร. 02 333 3727 – 3732 โทรสาร 02 333 3834

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Facebook: MHSRITHA

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป