ทรงพระเจริญ

1

3

654

          วันนี้ (9 ตุลาคม 2562) เวลาประมาณ 11.00 น. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนวาระ Ageing ของประเทศไทย พร้อมด้วย นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายสถาบันและมหาวิทยาลัยภาคี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา

          ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงประเทศไทยด้วย อีกทั้งไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การที่ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนเกิดน้อยลง ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา นำไปสู่คำถามที่ว่า เราจะอยู่ในสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร เพราะอีกไม่ช้าไม่นาน คนวัยหนุ่มสาวก็ต้องเป็นผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน การทำความเข้าใจกับทิศทางและแนวโน้มการเป็นสังคมผู้สูงอายุ จะช่วยให้เราเตรียมความพร้อมและเห็นโอกาสที่กำลังเกิดขึ้นได้

2

10117

91312

          ดร.สุวิทย์ รมว.อว. ให้ความเห็นต่อที่ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนวาระ Ageing ของประเทศไทยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถือเป็นต้นน้ำของการขับเคลื่อนวาระงานในด้านนี้ หลังจากรับฟังความเห็นจากผู้หริหาร เครือข่ายสถาบันและมหาวิทยาลัยภาคีแล้วนั้น เห็นว่า เรื่องของสังคมผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และกำลังเข้าใกล้วิกฤติเต็มที ดังนั้นสิ่งที่ต้องดำเนินอย่างเร็วที่สุด คือ

1) ร่วมกันระดมความคิด หาแนวทาง หรือนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเป็นไปอย่างเข้มแข็ง

2) ต้องวิเคราะห์ว่า แนวทางที่ได้มานั้นสามารถบริหารจัดการ ขับเคลื่อนแผนงานได้มากน้อยแค่ไหน งานที่ต่างคนต่างทำ อาจจะหาผลลัพธ์ได้ยาก ดังนั้นควรเริ่มด้วยการวิจัยเชิงระบบ เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดการดำเนินงานต่อไป

เขียนข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ถ่ายภาพนิ่ง : นายสกล นุ่นงาม
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHSRITHA
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป