ทรงพระเจริญ

72169046 3388124571198006 1744892818335203328 o

9 ตุลาคม 2562 : ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 84 แห่ง และผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เข้าร่วมการประชุม

71899307 3388125857864544 613203424426590208 o

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช กล่าวตอนหนึ่งว่า เมื่อกล่าวถึงบริบทของหน่วยงานในระดับอุดมศึกษา สังคมยังคงมุ่งเป้าและคาดหวังต่อการอุดมศึกษาในด้านเดียว คือ “อุดมศึกษา” ต้องเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลที่เป็นหลักสำคัญของประเทศ แต่ทั้งนี้ ศักยภาพของอุดมศึกษามิได้ครอบคลุมเพียงแค่การผลิตกำลังคนเท่านั้น แต่ยังสามารถผลักดันความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีระดับสูงขึ้นผ่านพันธกิจหลักอีกสามด้าน คือ การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม การวิจัยและการบริการวิชาการ ประกอบกับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มอบหมายนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาขับเคลื่อนการอุดมศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างและพัฒนาคนให้เป็น Smart Citizen การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ Value Based Economy และการสร้างและพัฒนานวัตกรรม Innovation Nation ยิ่งเป็นการสะท้อนบทบาทของอุดมศึกษาให้มีความสำคัญในวงกว้างและมีทิศทางชัดเจนมากขึ้นต่อการวางรากฐานของประเทศให้เข้มแข็ง

71896906 3388124627864667 8017166665462579200 o 71882162 3388125591197904 349739491855958016 o

จากบริบทตามที่กล่าวในข้างต้นนั้น ได้เล็งเห็นกลไกหนึ่งที่เป็นส่วนสร้างความเป็นปึกแผ่นให้ประชาคมอุดมศึกษาสามารถเดินหน้าสู่เป้าหมายไปพร้อมกัน นั่นคือการใช้กลไกทางนโยบายและแผน ในส่วนนี้จะไปสอดคล้องกับการทำงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่พยายามผลักดันให้ทุกหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนระดับบนของประเทศ

72717901 3388125371197926 3851421848633868288 o

“หวังว่าสาระสำคัญในวันนี้จะทำให้ทุกหน่วยงานในระดับอุดมศึกษามองเห็นแผนที่และเป้าหมายที่จะเดินไปในภาพรวมเดียวกัน โดยนำ “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแผนที่นำทางในภาพใหญ่ที่ปักจุดหมายของประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้าไว้ และแผนแม่บท 23 แผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกรอบให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการรวมถึงแผนงานและโครงการสำคัญของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทั้งประเทศสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกัน ก้าวไปด้วยกันทั้งองคาพยพ และบรรลุถึงจุดหมายที่ยุทธศาสตร์ชาติปักหมุดไว้ เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้าย

71766212 3388124947864635 8720758088950349824 o71949219 3388125007864629 3965066687580995584 o72129861 3388125344531262 7434720661483814912 o

72319623 3388125354531261 2246149698308014080 o72411802 3388125717864558 5753276527429025792 o

73017178 3388125791197884 772987078400016384 o72563203 3388125657864564 6512286064260939776 o72433132 3388124964531300 9133251897723977728 o

 


ถ่ายภาพ                   : อินทิรา บัวลอย
ภาพวีดีโอ                 : วัชรพล วงษ์ไทย / จรัส เล็กเกาะทวด
เขียนข่าว/เผยแพร่     : ปราณี ชื่นอารมณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา โทร. 0-2039-5606-9 facebook.com/opsMHSRI/

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป