ทรงพระเจริญ

Resize of creative economy 191008 0017

8 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)(CEA) อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก / ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเวิร์คช็อปเกี่ยวกับ lnnovated in Thailand และ Creative Thailand เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

Resize of creative economy 191008 0009  Resize of creative economy 191008 0015

ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Econony) การสร้างบุคคลสินค้าหรือบริการที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งแนวคิดในปัจจุบันยังขาดความต่อเนื่องและถูกลดบทบาทลง เหลือเพียง TCDC หรือ Creative Econony Ageney ที่ยังมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าตามลำดับ ซึ่งการ Workshop ในวันนี้เป็นการหารือเพื่อร่วมผลักดันและขับเคลื่อน Creative Thailand ให้เป็นรูปธรรม

Resize of creative economy 191008 0016  Resize of creative economy 191008 0014

ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า รากฐานที่สำคัญของ BCG Model ที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ประเทศไทยมีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์อย่างชัดเจน อาทิ อาหาร เครื่องแต่งกาย ประติมากรรม การแสดง เทศกาล ประเพณี แต่เราจะทำอย่างไรที่เราจะเพิ่มคุณค่าอันแปลงไปสู่มูลค่าเพิ่ม ได้ในอนาคต ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อน Creative Thailand คือ Creative people,Creative Districts,Creative lndustries ซึ่งถ้าเราร่วมกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งนี้จะทำให้สิ่งที่เรามีก้าวไปสู่ระดับโลกได้

Resize of creative economy 191008 0012  Resize of creative economy 191008 0020

เขียนข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า
ถ่ายภาพนิ่ง : นายสกล นุ่นงาม
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHSRITHA
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป