ทรงพระเจริญ

Resize of 1

Resize of 4

Resize of 6Resize of 7Resize of 8

Resize of 12Resize of 10Resize of 9

          วันนี้ (8 ตุลาคม 2562) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนวาระการลดความเหลื่อมล้ำแบบมุ่งเป้า พร้อมด้วย นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ คณะผู้บริหาร และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          สำหรับประเด็นที่ทางสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้คณะทำงานร่วมหารือ ให้แสดงความคิดเห็นต่อแนวทาง หรือระบบที่จะขับเคลื่อนวาระการลดความเหลื่อมล้ำแบบมุ่งเป้า ให้เป็นรูปธรรม คือ 1) ให้ สำนักงาน ป.ย.ป. เป็นหน่วยงานกลางประสานงานในการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบมุ่งเป้า 2 ระดับ ทั้งการจัดการข้อมูล/ การแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยรายครัวเรือน ดำเนินการร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี/ 2) ให้ สำนักงาน ป.ย.ป. หารือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการกำหนดตัวชี้วัดจำนวนผู้มีรายได้น้อยตามเกณฑ์ TPMAP เป็นตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำอย่างจริงจัง

Resize of 11Resize of 5

Resize of 3

          ด้าน ดร.สุวิทย์ ให้ความเห็นต่อการประชุมครั้งนี้ว่า สำหรับแนวทางการดำเนินงานที่นำมาเสนอในที่ประชุมวันนี้ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อไปตอบโจทย์การลดความเหลื่อมล้ำแบบมุ่งเป้าเท่านั้น หากจะทำให้โจทย์นี้ประสบความสำเร็จและเกิดเป็นรูปธรรม ยังมีประเด็นอีกหลายส่วนที่จะต้องนำมาประกอบกันเพื่อดำเนินแผนงานในอนาคตต่อไป

เขียนข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ถ่ายภาพนิ่ง : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHSRITHA
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป