ทรงพระเจริญ

Resize of cf94c250717119e7396f52eae00e97c41 14753142 191004 0007

          4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมดวงชนก โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต/ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 5 และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” นอกจากนี้ภายในวันดังกล่าว ดร.สุวิทย์ ได้เข้าร่วมหารือและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมให้แนวทางนโยบาย ร่วมกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับโครงการภายใต้ประเด็น BCG การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)"

Resize of cf94c250717119e7396f52eae00e97c41 14753142 191004 0008  Resize of cf94c250717119e7396f52eae00e97c41 14753142 191004 0011

          โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สนับสนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของทั้งสามมหาวิทยาลัย สามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์เพื่อการพัฒนาตามบริบทได้อย่างเหมาะสม และพร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโดยทั้ง 3 มหาวิทยาลัยมีบทบาทหลักในการเป็นต้นแบบของการพัฒนาด้านต่าง ๆ มีผลการปฏิบัติงานและผลผลิตที่มีคุณภาพ มีการบูรณาการเครื่องมือบริหารจัดการแนวใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน

Resize of cf94c250717119e7396f52eae00e97c41 14753142 191004 0016  Resize of cf94c250717119e7396f52eae00e97c41 14753142 191004 0018

           ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวว่า ภารกิจหลักของ อว. ประกอบไปด้วย 3 อย่าง คือ 1.เพื่อเตรียมคนไทยสู่ ศตวรรษที่ 21 2.สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ในทิศทาง ที่จะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และ 3. สร้างนวัตกรรม ในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ขณะนี้มหาลัยจำเป็นที่จะต้องเป็น life long education เพื่อผลักดันการสร้าง life long wellness โดยมหาวิทยาลัยควรคิดหลักสูตรใหม่ เพื่อ 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มบัณทิตนักศึกษา มุ่งเน้นการผลิตบัณทิตนักศึกษาให้มีคุณภาพโดยมีประชากรประมาณ 2.5 ล้านคนและแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ, 2.กลุ่มที่จบการศึกษาแล้ว มีจำนวนประมาณ 38 ล้านคน โดยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานและตกงานอยู่สูง ซึ่งเป็นกลุ่มที่สำคัญเป็นกลุ่มที่ควรเข้าไปรับมือ ช่วยเรื่องอาชีพการงาน, 3.กลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งกำลังเป็นปัญหาของประเทศ ควรดูแลเรื่องความรู้ สุขภาพ และเศรษฐกิจ ซึ่งมีจำนวน 12.3 ล้านคน และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ

Resize of cf94c250717119e7396f52eae00e97c41 14753142 191004 0019  Resize of cf94c250717119e7396f52eae00e97c41 14753142 191004 0021

           ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า การสร้างองค์ความรู้ ควรคำนึงว่าทำอย่างไรให้คนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น ทำอย่างไรให้มีระบบที่ดีสำหรับการวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ โดยมีแนวคิดการพัฒนางานวิจัย ในอนาคต 2 ข้อ คือ  งานวิจัยสามารถจับต้องได้และงานวิจัยสามารถตอบโจทย์ประเทศๆได้ ซึ่งมีทิศทางการวิจัยมี 2 ทิศทางด้วยกัน คือ 1.research for innovation และ 2.research for the future ผ่าน frontier research

1.frontier research เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย และเพิ่มศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามอันเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน รวมทั้งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในยุคที่มีการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในทุกมิติทางเศรษฐกิจและสังคม

2.Research for innovation มีรูปธรรมที่สำคัญ คือ bcg model ซึ่งนำเอาความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ผสมกับความรู้เทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในทางที่ดี และพัฒนาประเทศในหลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งแต่ละภูมิภาคมีความโดดเด่นของตัวเอง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้าง startup กลุ่มต่างๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มของประเทศครั้งใหญ่ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่สามารถทำได้เลยหากขาดมหาวิทยาลัย

Resize of cf94c250717119e7396f52eae00e97c41 14753142 191004 0024  Resize of cf94c250717119e7396f52eae00e97c41 14753142 191004 0027

          แนวทางที่ อว.และทั้ง 3 มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในการขับเคลื่อนประเทศผ่านมหาวิทยาลัยในสองมิติสำคัญ คือ Research For The Future และ Research for innovation ผ่าน BCG ในกรณีของ Research for innovation ส่วนนี้จะเป็น startup รุ่นใหม่ ที่จะเป็นกองทัพใหม่ทางเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องใช้พลังของมหาวิทยาลัย ทางอว. จึงได้ตั้งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ ที่ทำให้นักศึกษาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยนั้นสามารถทำความฝันของตัวเองออกมาให้เป็นมูลค่าทางธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสได้ในอนาคต

Resize of cf94c250717119e7396f52eae00e97c41 14753142 191004 0029  Resize of cf94c250717119e7396f52eae00e97c41 14753142 191004 0030

Resize of cf94c250717119e7396f52eae00e97c41 14753142 191004 0003  Resize of cf94c250717119e7396f52eae00e97c41 14753142 191004 0004

เขียนข่าว : นายปวีณ ควรแย้ม
ถ่ายภาพนิ่ง : นายปวีณ ควรแย้ม
ถ่ายภาพวิดีโอ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป