ทรงพระเจริญ

DSC 7624

กสพท. เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. สำหรับ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน สาขาแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์และเภสัช ของ 46 สถาบัน รวม 2,650 คน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต 10-31 ตุลาคม 62 นี้ 

DSC 7685

3 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา

DSC 7661

DSC 7637 DSC 7627

ซึ่ง กสพท.จะเปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. สำหรับผู้ที่จะสอบเข้าใน 4 สาขา สำหรับผู้ที่ไม่ได้สอบวิชาเฉพาะของ กสพท. จะไม่สามารถเข้ากระบวนการ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกันในส่วนของ กสพท.ได้ จะรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 62 นี้ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www9.si.mahidol.ac.th/

DSC 7628 DSC 7629 DSC 7630

ถ่ายภาพ          : อินทิรา บัวลอย
เขียนข่าว         : ปิยาณี วิริยานนท์
เผยแพร่ข่าว     : ปราณี ชื่นอารมณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา โทร. 0-2039-5606-9 facebook.com/opsmhesi

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป