ทรงพระเจริญ

Resize of 1

Resize of 2

Resize of 5Resize of 8Resize of 10

Resize of 12Resize of 9Resize of 4

          วันนี้ (2 ตุลาคม 2562) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การขับเคลื่อนอุดมศึกษาสำหรับอนาคต" ให้กับสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยมี นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวรายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุม 10201 อาคาร 10 ขั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดี รังสิต

Resize of 20Resize of 22Resize of 24

Resize of 27Resize of 28Resize of 29

          ดร.สุวิทย์ รมว.อว. กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีภารกิจและบทบาทหลักในการวางรากฐานประเทศสู่อนาคต โดยเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว อว. จึงต้องผลักดัน 3 พันธกิจหลัก เพื่อตอบโจทย์ 3 ภารกิจดังกล่าว นั่นคือ

1.การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen เปิดโอกาส “ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ” ไม่ว่าจะเรียน Track ไหน ก็เป็น Smart Citizen ได้/ พัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม่ ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคต รองรับอาชีพในโลกยุคใหม่/ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมสู่โลกใบใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Skill for the future) อย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง Upskill และ Reskill

2.สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based Economy) ปรับโจทย์งานวิจัยในอนาคตให้ตอบโจทย์ประเทศไทย จำเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์ของการปฏิบัติ ควบคู่ไปกับศาสตร์ของทฤษฎี/ ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สร้างงานวิจัยที่ครอบคลุมทั้งนวัตกรรมธุรกิจ นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมชุมชน

3. สร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) แปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน/ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และ นวัตกรรมสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

“โจทย์ที่ท้าทายของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คือ ทำอย่างไรที่จะทำให้สิ่งที่ดำเนินการอยู่แล้ว สามารถพัฒนาก้าวขึ้นไปในอีกขั้นได้

โดยดึงทักษะในหลากหลายด้านที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยขึ้นมาปรับใช้ และสามารถผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ TOP 100 ของโลก” ดร.สุวิทย์ กล่าว

          ต่อมา เวลาประมาณ 15.30 น. ดร.สุวิทย์ฯ รมว.อว. พร้อมด้วยที่ปรึกษา อว. และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 24 ชั้น 15

Resize of 2Resize of 1Resize of 3

Resize of 4Resize of 10Resize of 7

Resize of 5Resize of 8Resize of 9

Resize of 15

เขียนข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ถ่ายภาพนิ่ง : นายสกล นุ่นงาม
ถ่ายภาพวิดีโอ : นายสุเมธ บุญเอื้อ
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป