ทรงพระเจริญ

1

25

913

          2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. เวลาประมาณ 09.00 น./Mr. Huang Wei, Counsellor for Science and Technology กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน Dr. Biao Jiang ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (Chinese Academy of Sciences : CAS Innovation Cooperation Center) พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ โดยได้หารือในประเด็นดังนี้

1446

7811

         ท่าน รมว.อว. กล่าวถึงมิตรภาพไทย-จีน ที่มีมาอย่างยาวนาน และความยินดีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญมิตรภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเด็นความร่วมมือหลักที่เห็นชอบร่วมกัน ได้แก่

1) BCG Model ในด้าน Agriculture & Food, Healthcare, Bioenergy-Biomaterial

2) Mobility & Connectivity : การส่งเสริม Training สำหรับ Young Scientist เช่น ด้านรถไฟความเร็วสูง ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย

3) ความร่วมมือด้าน Frontier Technology เช่น Quantum Technology, Space Technology, High Energy Physics

4) ความร่วมมือด้าน Area-based : การส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็น Innovation Park และโครงการ EECi

ในการนี้ ไทยและจีนจะตั้งคณะทำงาน เพื่อร่วมกันหารือสาขาและแผนงานความร่วมมือ รวมถึงนโยบายด้าน วทน. ไทย-จีน ต่อไป

Resize of 17

เขียนข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ถ่ายภาพนิ่ง : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป