ทรงพระเจริญ

YSEALISummit2019 190930 0030

วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท / ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้นำรุ่นใหม่อายุตั้งแต่ 18 ถึง 35 ปี จำนวน 150 คน จากทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศติมอร์-เลสเต ที่เข้าร่วมการประชุม YSEALI Summit ประจำปี 2562 Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Summit ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา เพื่อฝึกอบรมระดับสูงด้านการเป็นผู้นำให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ และขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาค รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค กับผู้เยี่ยมเยือนจากสหรัฐฯ ทั้งนี้ ยังได้มีการตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการ “Common Tides” ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลา 75 ปีที่ผ่านมา

YSEALISummit2019 190930 0022  YSEALISummit2019 190930 0028

YSEALISummit2019 190930 0029  YSEALISummit2019 190930 0027

ด้านนางมารี รอยซ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สหรัฐฯ ได้ให้ความสำคัญกับเยาวชน เพื่อการพัฒนาสู่อนาคต ปัจจุบันมีเครือข่ายผู้นำเยาวชน YSEALI จำนวน 140,000 คน ในภูมิภาค โดย 150 คนได้มาร่วมกิจกรรมที่ภูเก็ตในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 โครงการหลัก ๆ ได้แก่ 1) โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการสำหรับเยาวชนอายุ 18 – 35ปี, 2) โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับเชิงวิชาชีพสำหรับผู้นำจากหลากหลายสาขาอาชีพสำหรับผู้นำอายุ 25 – 35 ปี และ 3) โครงการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยโครงการ YSEALI มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาด้านเครือข่ายภาคประชาสังคม การศึกษา ผู้ประกอบการ และการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ โครงการ YSEALI ยังให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมที่ให้โอกาสการมีส่วนร่วมสำหรับคนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงเยาวชนผู้พิการ เช่น เชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ที่มีความบกพร่องทางสายตาและการได้ยินเข้าร่วมด้วย

YSEALISummit2019 190930 0018  YSEALISummit2019 190930 0008

YSEALISummit2019 190930 0009  YSEALISummit2019 190930 0010

ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จะได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ วางแผนการดำเนินงานเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนในประเทศอาเซียนต่างเผชิญอยู่ นอกจากนี้ จะได้เยี่ยมชมโครงการและสถาบันซึ่งเป็นที่รู้จักหลายแห่ง เช่น ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต ไร่สับปะรดเชิงนิเวศน์ และฟาร์มเลี้ยงแพะที่ยั่งยืน อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานเพื่อลดขยะพลาสติกทางทะเลของสมาคมโรงแรมภูเก็ต ซึ่งมีสมาชิกเป็นโรงแรมสัญชาติอเมริกันหลายแห่ง ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จะมีโอกาสวางแผนธุรกิจ และรับมอบเงินทุนระยะเริ่มต้นจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ หากข้อเสนอโครงการผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจริงทั่วทั้งอาเซียน

YSEALISummit2019 190930 0011  YSEALISummit2019 190930 0012

YSEALISummit2019 190930 0013  YSEALISummit2019 190930 0014

สำหรับ “YSEALI” เป็นโครงการอันโดดเด่นของสหรัฐอเมริกาที่พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และภูมิภาคนี้เพื่อเน้นย้ำจุดเด่นของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน และความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ต่อเสาสังคมวัฒนธรรมภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สหรัฐฯ – อาเซียน การประชุม YSEALI Summit ซึ่งปีนี้นับเป็นการรวมตัวกันครั้งที่ 6 ของผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Academic Fellowship, โครงการ Professional Fellowship, เวิร์กชอปในภูมิภาค และโครงการทุนสนับสนุน Seeds for the Future ของ YSEALI ทั้งนี้ การประชุมครั้งก่อน ๆ ได้จัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (ปี 2557), กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (ปี 2558), เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว (ปี 2559), กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (ปี 2560) และประเทศสิงคโปร์ (ปี 2561) นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น เครือข่าย YSEALI มีสมาชิกแล้วกว่า 142,000 คน

YSEALISummit2019 190930 0016  YSEALISummit2019 190930 0017

YSEALISummit2019 190930 0020  YSEALISummit2019 190930 0021

 

ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทร. 02 333 3727 – 3732 โทรสาร 02 333 3834

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Facebook: sciencethailand

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป