ทรงพระเจริญ

 190818 0001

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ-บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 190818 0013   190818 0027

 190818 0018   190818 0029

ดร.สุวิทย์ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอบคุณมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิเอสซีจี, บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด, มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติมีความสมบูรณ์ การเชิดชูเกียรติคนเก่งและคนดีให้ได้รางวัล ทำให้สังคมไทยและนานาชาติได้ชื่นชมและยกย่องความสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ไทย ทำให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า เห็นความสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถสูงในอนาคต

“ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะผลักดันคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยต้องสร้างคนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม ให้ทำงานตอบโจทย์ประเทศในเชิงประจักษ์และเป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างขีดความแข่งขันได้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคต และขอเป็นกำลังให้ทุกฝ่ายได้สืบสานงานที่สำคัญยิ่งนี้ เพื่อความเจริญและอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป” ดร.สุวิทย์ฯ กล่าว

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มมีการมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เริ่มมีการมอบรางวัลตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้มีพลังในการมุ่งมั่นทำงานวิจัย ประกอบคุณงามความดีเพื่อประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนของชาติสืบต่อไป

สำหรับปี พ.ศ.2562 คณะกรรมการฯ ได้มีมติเอกฉันท์ยกย่อง ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขา Nanotechnology และมีมติเอกฉันท์ ยกย่องนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) ผศ.ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพฤกษศาสตร์, (2) ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ (3) ดร.ธีรพงศ์ ยะทา จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สาขานาโนเทคโนโลยี

190818 0004   190818 0005

 190818 0006   190819 0003

 

ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ภาพ : นายปวีณ ควรแย้ม

วีดีโอ : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก

ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทร. 02 333 3727 – 3732 โทรสาร 02 333 3834

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Facebook: sciencethailand

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป