ทรงพระเจริญ

Resize of 180862 190818 0013

          18 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ /ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ “INNOVEDEX Robotics Competition Thailand 2019” เวทีสำหรับการประลองฝีมือการสร้างหุ่นยนต์เตะฟุตบอลของนักเรียนระดับมัธยมฯ 1-6 ทั่วประเทศ โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการแข่งขันโครงการนี้ขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นระด้บมัธยมต้น และรุ่นระดับมัธยมปลาย

Resize of 180862 190818 0028  Resize of 180862 190818 0005

          สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาตัวเอง พร้อมทั้งก้าวให้ทันกับกระแสโรโบติกและออโตเมชั่นในโลกยุค 4.0  ที่เยาวชนควรมีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี ,การเขียนโปรแกรมและการประกอบหุ่นยนต์ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมในอนาคต และเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถฝึกสอนและเรียนรู้ได้ดีในเด็กช่วงวัย 13-18 ปี หรือช่วงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โดยที่เด็กนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด

Resize of 180862 190818 0015  Resize of 180862 190818 0041

          ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวว่า โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้จึงไม่ได้จำกัดแค่เพียงห้องเรียนอีกต่อไป ต้องขอขอบคุณทัั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมมือกัน เพื่อผลักดันโครงการดีๆ และส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพมากมายแต่ยังไม่ได้รับโอกาสที่เพียงพอ เยาวชนในยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องมีคุณสมบัติ 3 อย่าง อันได้แก่ Head (สมอง) การผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาของมนุษย์และ AI อย่างลงตัว, Hand (การลงมือปฏิบัติ) การแปรข้อมูลในสมองไปสู่การปฏิบัติ และ Heart (หัวใจ) การทำงานร่วมกันเป็น teamwork ทั้ง 3 สิ่งนี้จะนำพาเยาวชนไปสู่ Thailand 4.0 อย่างสมบูรณ์

Resize of 180862 190818 0043  Resize of 180862 190818 0046

Resize of 180862 190818 0051  Resize of 180862 190818 0056

          ผลการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลระดับประเทศ 2019 โครงการ “INNOVEDEX Robotics Competition Thailand 2019” ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ เอาชนะคู่แข่งจาก 34 ทีมทั่วประเทศ ทำผลงานพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพต่างจากทีมอื่น สามารถเขียนโปรแกรมให้หุ่นเตะลูกบอลเข้าประตูได้เร็วกว่าคู่แข่ง คว้าแชมป์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับโล่และเหรียญรางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท และโอกาสไปดูงานในโรงงานด้านออโตเมชั่นระดับประเทศ ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวแทนจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่และเหรียญรางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโอกาสเดินทางดูงานโรงงานด้านระบบออโตเมชั่นระดับประเทศ

Resize of 180862 190818 0059  Resize of 180862 190818 0060

ข่าว : นายปวีณ  ควรแย้ม
ภาพนิ่ง : นางสาวพจนพร  แสงสว่าง
ภาพวิดีโอ : นายภูมินทร์  ปั้นเล็ก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป