ทรงพระเจริญ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

1.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)
2. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
5. เรื่อง ขอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)
6. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
7. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)
8. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม)
9. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
10. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
11. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
12. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)
13. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)
14. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)
15. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)
16. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)
17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)
18. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
19. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
20. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
21. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
22. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
23. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 180/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
24. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 182/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

ที่มาของข่าว : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 13 สิงหาคม 2562 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป