ทรงพระเจริญ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 2 ฉบับ
2. เรื่อง การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรี
3. เรื่อง การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี
4. เรื่อง ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
5. เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปี 2562 ระยะเร่งด่วน
6. เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูฝนและมาตรการแก้ไข
7. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง
8. เรื่อง ร่างกรอบการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
9. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)
10. เรื่อง คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
11. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
12. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตำแหน่ง
13. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)
14. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการเมือง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
15. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 165/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
16. เรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... และการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 (เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง) ต่อไป

*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

ที่มาของข่าว : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 30 กรกฎาคม 2562 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป