ทรงพระเจริญ

 

รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าจะทราบผู้เป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมย้ำกระทรวงใหม่มุ่งหวังพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและบุคลากรสอดรับ Thailand 4.0

 

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่ 2/2562 กล่าวว่า กระทรวงจะแบ่งภารกิจเป็น 2 กลุ่มหลัก

 

1 ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

2 การอุดมศึกษาที่ครอบคลุมสถาบันการศึกษาทั่ง 158 สถาบันรวมถึงสถาบันการศึกษาของเอกชน ซึ่งจะไม่มีหน่วยงานกำกับ แต่จะทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการจะมาดูในเรื่องของนโยบายด้านการศึกษาที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านวิชาการและเรื่องของการวิจัยสร้างนวัตกรรมที่จะต้องนำไปสู่ชุมชนและสังคม เพื่อการขับเคลื่อนกับประเทศที่สอดรับกับเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0

“ สำหรับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษามีหลักๆ 4 ข้อ คือ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรขึ้นมา ก็คือ สร้างคนขึ้นมาให้ตรงตามความต้องการของประเทศ ข้อสองก็คือเรื่องของการวิจัยและนวัตกรรม ข้อสาม เรื่องของการที่จะส่งเสริมความรู้ให้กับสังคม ก็คือช่วยดูแลชุมชนนั่นเองข้อสี่ก็คือในเรื่องของการที่จะรักษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "

 

พลอากาศเอกประจินฯ ยังกล่าวว่าจะต้องติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ถึงความชัดเจนของผู้บริหารกระทรวงโดยเฉพาะในตำแหน่งรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงและมีความจำเป็นในการขับเคลื่อนกระทรวงในช่วงเริ่มต้นขณะที่ข้าราชการทุกคนจะมีตำแหน่งในระดับที่เท่าเดิมหรือสูงกว่าเดิมส่วนที่จะเปลี่ยนเป็นสังกัดหน่วยงานซึ่งเป็นองค์การมหาชนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของตัวข้าราชการและการประเมินการทำงาน

 

แหล่งข้อมูล สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป