ทรงพระเจริญ

25 เมษายน 2562 นางสาววัฒนาพร สุขพรต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำข้อมูลรายบุคคลโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรฐานข้อมูลกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย มีผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมรับฟัง

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมอบแนวทางในการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละระดับและจัดส่งเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางในระดับกระทรวง เพื่อประมวลผลและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทุกระดับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” บนวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนั้น ข้อมูลด้านการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการกำหนดทิศทางการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกลไกในการจัดเก็บ รวบรวมประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของประเทศ

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป