ทรงพระเจริญ

c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 39846403 200916 71

วันที่ 16 กันยายน 2563 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. และคณะผู้บริหาร อว. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมี ดร.พสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการบริหาร วว. คณะกรรมการบริหาร และ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. และคณะผู้บริหาร วว. ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความสำเร็จและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 39846403 200916 64  c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 39846403 200916 60

c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 39846403 200916 77  c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 39846403 200916 87

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวว่า วว. มีผลงานวิจัยทางนวัตกรรมจำนวนมาก โดยเน้นแนวทางของ BCG โมเดล ในการทำวิจัยเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ซึ่งจะทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลได้อนุมัติเงินกู้ให้ วว. ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล โดยนำแนวคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ พัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและของเหลือทิ้ง ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์แบบเดิมมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมระบบเกษตรสมัยใหม่ด้วยฐานจากเทคโนโลยีของ วว.

“รัฐบาลต้องการสร้างองค์ความรู้ด้วยการส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนรู้ของประชาชนและอยากให้ วว. จัดทำ packages การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ สถานีวิจัยลำตะคองและสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม และยังถูกจัดให้เป็น 1 ใน 7 ประเทศที่ดีที่สุดของโลกในการยิงดาวเทียมและยิงจรวด เพราะมีพื้นที่บริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร” รมว.อว. กล่าว

c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 39846403 200916 57  c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 39846403 200916 92

c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 39846403 200916 68  c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 39846403 200916 69

ในการนี้ รมว.อว. และคณะฯ ยังได้เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) และศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของประเทศด้านการทดสอบรับรองคุณภาพระบบขนส่ง ด้านระบบขนส่งที่ครอบคลุมทั้งด้านระบบรางและส่วนเชื่อมต่อกับการขนส่ง เช่น รถไฟขนส่งสินค้า รถไฟฟ้าในเมือง รถบรรทุกสินค้า ยานยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบขนส่งทางรางและเสริมขีดความสามารถผู้ประกอบการในการทดแทนการนำเข้าชิ้นส่วนระบบราง นอกจากนี้ยังสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบราง รวมถึงให้การฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในส่วนวิศวกรรมระบบราง เช่น วิศวกรและนักศึกษา คณาจารย์รวมถึงผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ เป็นต้น

c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 39846403 200916 50  c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 39846403 200916 36

c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 39846403 200916 44  c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 39846403 200916 49

ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ภาพ : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก

ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทร. 02 333 3727 – 3732 โทรสาร 02 333 3834

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Facebook: MHESIThailand

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป