ทรงพระเจริญ

MUA 0778 edit

๖ มิถุนายน ๒๕62 : ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. ๒๕62 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
                ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดเรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันสหประชาชาติก็ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในเรื่องของคุณภาพการศึกษา ทุนมนุษย์จึงเป็นเป้าหมายสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมีบทบาทสำคัญประการหนึ่งในการผลิต และพัฒนากำลังคนคุณภาพที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีทักษะสากล
ที่พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

MUA 0376
สหกิจศึกษาถือเป็นการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง จากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยร่วมกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จึงทำให้บัณฑิตมีศักยภาพพร้อมทั้งทางวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและใช้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ได้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาจัดสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% มีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 19,000 แห่ง ในเชิงของคุณภาพจะเห็นได้ว่าการจัดสหกิจศึกษาไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังก้าวหน้าไปสู่มาตรฐานสากลผ่านสหกิจศึกษานานาชาติ นอกจากนี้ความรู้และประสบการณ์จากสหกิจศึกษายังเป็นรากฐานสำคัญที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการตามเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศด้วย
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสหกิจศึกษาให้มีความยั่งยืนก็ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกการทำงานยุคใหม่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายสหกิจศึกษา สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมสหกิจศึกษา รวมทั้งผู้ประกอบการพันธมิตรให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น
“สหกิจศึกษาจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่ตอบสนองต่อการสร้างศักยภาพการเรียนรู้ และทักษะการทำงานในโลกปัจจุบันและอนาคตให้บัณฑิตไทย และยกระดับสู่การเป็นพลโลก ที่มีความพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกนี้อย่างสง่างาม” รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้าย


ข้อมูลข่าวโดย : สป.อว. (ด้านการอุดมศึกษา)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
อาคารอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา โทร.02 0395606-9

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป