ทรงพระเจริญ

1

          นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัญจรภูมิภาค “โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์พื้นที่ภาคใต้ (ทุเรียน)” ซึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำภายใต้ โครงการ “การพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ InnoAgri” โดยได้รับความมือร่วมจาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานพันธมิตร โดยนำ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรของประเทศ สอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทย 4.0 ภายใต้แนวทางการปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบเดิม (Traditional Farming) ซึ่งใช้แรงงานเป็นหลัก ไปสู่การพัฒนาด้วยระบบบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smart Farming) มุ่งเน้นการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  โดยได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา สมาชิกวุฒิสภา ร่วมเป็นเกียรติด้วย (ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล จังหวัดชุมพร )

          ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ในฐานะหัวหน้าโครงการ InnoAgri กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2562 ของโครงการนั้นมุ่งเน้นพืชหลักของไทยใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ 1.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ไม้ดอกไม้ประดับ” จังหวัดเลย/ 2.ภาคเหนือ “กล้วยไข่” ในจังหวัดกำแพงเพชร/ และ 3. ภาคใต้ “ทุเรียน” ในจังหวัดชุมพร ล่าสุดระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมรวม 1,350 ราย

          2          3          5

          ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว วว. มุ่งเน้นให้ความรู้กับเกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานพันธมิตร เกษตรกรต้นแบบ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องเรียนเทคโนโลยี เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ดคุณภาพสูง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากทุเรียน การเพิ่มมูลค่าเปลือกทุเรียนด้วยนวัตกรรม เป็นต้น อันเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ รวมทั้งเปิดมุมมองใหม่ให้แก่เกษตรกรได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และต่อยอดเป็นธุรกิจให้กับเกษตรกร

ข้อมูลข่าวโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป