ทรงพระเจริญ


1
  •           ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมการประชุม Going Global 2019 : “Knowledge diplomacy and the digital world: Does international tertiary education have a role?” และร่วมอภิปรายในหัวข้อ Horizons 2025: Exploring new agendas for Higher Education Internationalization in ASEAN ร่วมกับผู้บริหารระดับนโยบายที่กำกับดูแลด้านการอุดมศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
S 17334304  S 26959905
  •           ในการอภิปราย ดร.อรสา ภาววิมล ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างไทยกับประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และโอกาสในการสร้างและสานต่อความร่วมมือระหว่างกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 คือ “Advancing Partnership for Sustainability” ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อกับมิตรประเทศภายนอกภูมิภาค นอกจากนั้น ได้เน้นย้ำว่า “วาระอนาคตของการอุดมศึกษาในปี 2025 นั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยที่สำคัญหลายประการในการขับเคลื่อนความเป็นสากลของอุดมศึกษาโลก เช่น ภาวะความเป็นผู้นำ  ความเชื่อมโยงของนโยบายทุกระดับ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการมุ่งสู่ Internationalization at Home (IaH)   และได้วาดภาพอนาคตว่าต้องเน้นการสร้างความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน การคำนึงถึงคุณภาพการจัดการศึกษาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดในการเคลื่อนย้ายนักศึกษา บุคลากรในรูปแบบของ Virtual Mobility มากขึ้น”
S 26959906  S 23142406
  • S 26959901
  •           British Council และ German Academic Exchange Service (DAAD) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Going Global ประจำปี 2562 โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยอธิการบดีและผู้บริหารสถานศึกษา ที่ปรึกษา รัฐมนตรี ตัวแทนภาครัฐ ผู้สื่อข่าว ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระหว่างประเทศจากหลากหลายภาคส่วนกว่า 1,000 คน จากประมาณ 80 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ การประชุม Going Global เป็นการประชุมระดับนานาชาติประจำปีที่จัดขึ้นโดย British Council ตั้งแต่ปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการศึกษาได้หารือและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวความคิดใหม่ทางด้านการศึกษา นอกจากนี้ การประชุม Going Global ยังเป็นเวทีในการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โดยมีหัวข้อหลักของการประชุมในปี 2562 ได้แก่ “Knowledge diplomacy and the digital world: does international tertiary education have a role?” ประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1) ผู้ผลิตองค์ความรู้สากล (Global knowledge producer) 2) ผู้พัฒนาทักษะขั้นสูง (High level skills developer) 3) ผู้สนับสนุนสังคมโลกและผู้ให้คำปรึกษา (Global society anchor and solution provider) และ 4) ผู้นำและหุ้นส่วนในโลกอนาคต (Leader and partner in a future world) โดยในแต่ละหัวข้อจะให้ความสำคัญต่อบทบาทของอุดมศึกษานานาชาติที่มีต่อโลกในยุคดิจิทัล สำหรับการประชุม Going Global 2020 และได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  • ข้อมูลข่าวโดย : สป.อว. (ด้านการอุดมศึกษา)
  • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  • อาคารอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา โทร.02 0395606-9

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป