ทรงพระเจริญ

170562 4

 

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ ได้ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ด้านชีววิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี ดร.พัชราภรณ์ วงษา ผู้เชี่ยวชาญภารกิจพิเศษ/ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

170562 2

 

       จากการรายงานผลการดำเนินงาน พบว่า ศลช. มีการวางกรอบการดำเนินโครงการที่เชื่อมโยงตลอด Supply Chain ตั้งแต่การนำนโยบายรัฐบาล/ปัญหาของประเทศเป็นปัจจัยในการเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ และงานวิจัยทางวิชาการ แล้วพัฒนาต้นแบบงานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยไปสู่การพัฒนาการผลิตในเชิงพาณิชย์ จึงทำให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล การดำเนินงานโครงการมีความชัดเจน ตอบสนองความต้องการของตลาดและสามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุ ช่วยลดการนำเข้าของสินค้า/วัสดุทางการแพทย์จากต่างประเทศ และก่อให้เกิดการลงทุนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้สูงและเป็นโอกาสในการขยายไปสู่ตลาดอาเซียน ซึ่งจะทำให้นโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์บรรลุผล ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคต

 

170562 1 170562 3

 

       ในการนี้ ผตร.อว.ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ สุขภาพ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยนำข้อมูลจากโรงพยาบาลที่จะร่วมใน Yothi medical Innovation distric มาเป็นกรอบพัฒนาเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลาย โดยควรร่วมกับมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและพัฒนา Startup ให้เติบโต มั่นคง รองรับตลาดในประเทศและก้าวไกลสู่สากลได้

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวปวีณ์นุช ถือแก้ว

ส่วนสื่อสารองค์กร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834

Facebook : sciencethailand

Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป