ทรงพระเจริญ

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยงานพันธมิตรในเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ผนึกกำลังจัดกิจกรรม “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบคล้ายวันก่อตั้งเทคโนธานี เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ประกอบการ มาเรียนรู้นำผลงานไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การประกอบธุรกิจ หวังสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน

          รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า กิจกรรม เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้เรียนเชิญ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นความสำเร็จในการบูรณาการดำเนินงานของ 7 หน่วยงานในพื้นที่เทคโนธานี ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างความตระหนักเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เสริมแกร่งผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน Startup ให้มีศักยภาพด้านการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการวิจัยฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

2527 23

18 9

          กิจกรรม Open House “เปิดบ้าน วว. สานสัมพันธ์เทคโนโลยี” ในความรับผิดชอบของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนา 56 ปี เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงแก่กลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ในศักยภาพการปฏิบัติงานวิจัย บริการอุตสาหกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของ วว. ภายใต้ธีม “4 Guiding Principles for TISTR”  ได้แก่ วทน.เพื่อเศรษฐกิจฐานชีวภาพ วทน.เพื่อชุมชน วทน. แก้ปัญหาเบ็ดเสร็จครบวงจร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมอาชีพ การเยี่ยมชมโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ซึ่งมีศักยภาพประสิทธิภาพการดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0

          Virtual Museum พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา ในความรับผิดชอบของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมเปิดประสบการณ์ เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากจะได้เห็นภาพเสมือนเดินทางไปชมด้วยตัวเองแล้วยังมีเกมสนุกๆ ให้ผู้เข้าชมได้ทดลองเล่นด้วย

          Better measurement, Better Quality of life ในความรับผิดชอบของ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ไม่ใช่มีแค่การสร้างมาตรฐานการวัด...แต่จะทำให้ผู้เข้าชมได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับระบบการวัด เพราะการวัดจะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีกว่าที่เคยเป็นมา รวมทั้งร่วมเรียนรู้และยกระดับมาตรฐานการวัดด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของทุกๆท่านไปพร้อมกัน “สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

          ศูนย์ฉายรังสี เทคโนธานี คลองห้า  ในความรับผิดชอบของ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) พบกับกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชม อบรมสัมมนา การบริการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฉายรังสีในผลิตภัณฑ์ และการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทลีย์ สามารถฉายรังสีผลิตภัณฑ์ไทยหลากหลายชนิด เช่น สมุนไพร เครื่องเทศ ผลิตผลทางการเกษตร อาหารแปรรูป อาหารสัตว์ ผลไม้ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์

4 7

8 11

           ERTC กับการสร้างป่านิเวศเพื่อลดฝุ่น PM.2.5 ในความรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้งานวิจัยป่านิเวศกับการลดปริมาณ PM.2.5 ทั้งนี้ PM.2.5 เป็นวิกฤติมลพิษทางอากาศใกล้ตัว เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในรถยนต์ การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากการศึกษาวิจัยพบว่าป่านิเวศสามารถช่วยลด PM.2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          เปิดอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ : ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานหนึ่งเดียวในอาเซียน ในความรับผิดชอบของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน แบบบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งจะเปิดให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในวัน-เวลาราชการ

          “...กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ (อว.) ร่วมกับพันธมิตรในการจัดงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมทุกภาคส่วน ผลงานและการบริการซึ่งหน่วยงานในเทคโนธานีได้สร้างสรรค์และสั่งสมองค์ความรู้ขึ้นมานั้น ได้มีการนำไปใช้ได้จริงในภาคสนาม ก่อเกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าให้กับประเทศมากว่า 30 ปี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของเรานั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เรามีความยินดีและขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน...” รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กล่าวสรุป

          ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” (วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) สามารถแสดงความจำนงโดยการลงทะเบียนเยี่ยมชมล่วงหน้าได้ที่ www.technothani.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และรับของที่ระลึก ณ จุดอำนวยการอาคารมาตรธำรง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เทคโนธานี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2577 9000 ในวันและเวลาราชการ

31 30

https://www.youtube.com/watch?v=uzZgYNTlZpQ

เขียนข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ถ่ายภาพนิ่ง : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก
ถ่ายภาพวีดิโอ : นายสุเมธ บุญเอื้อ

ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป