ทรงพระเจริญ

1

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV “Germ Saber Robot” คือ หุ่นยนต์ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ไม่มีคนอยู่ แทน / เสริมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยสามารถควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปฆ่าเชื้อในจุดต่าง ๆ จุดละประมาณ 15 - 30 นาที และขยับไปโดยรอบ สำหรับเวอร์ชันนี้ ขับเคลื่อนด้วยการเข็นไปยังจุดต่าง ๆ โดยผู้ใช้

- ประหยัดน้ำยาฆ่าเชื้อที่อาจมีการขาดแคลน

- ลดการตกค้าง / ปนเปื้อนของสารเคมี / น้ำยาฆ่าเชื้อ

- ใข้งานได้กับพื้นที่ / อุปกรณ์ที่ไม่สามารถโดนน้ำ หรือน้ำยาเคมีได้ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / การแพทย์

- สามารถฆ่าเชื้อละอองที่ลอยในอากาศได้

          เพื่อช่วยบรรเทาภัยจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ระบาดขณะนี้ และในภาวะที่มีการขาดแคลนแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยมีการวางแผนนำไปทดสอบใช้งานที่ รพ. จุฬาฯ และหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับหน่วยงาน ผู้ที่สนใจให้ผลิต หรือนำไปทดลองใช้งานติดต่อได้ที่ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ โทร. 02-564-7000

ข้อมูลข่าวโดย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป