ทรงพระเจริญ

1

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนโครงการครัวชุมชน “แชร์ ใช้ ทุกคนได้ประโยชน์” โดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชุมชน ผสมผสานองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งสร้างนวัตอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน พุ่งเป้าสร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน นำร่อง 4 จังหวัด ภาคเหนือ ตะวันออก และใต้

          ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. มีแนวคิดส่งเสริมและต้องการให้มีการช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชน มีการแบ่งปันอุปกรณ์ แบ่งปันความรู้ โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ชุมชนมี แล้วนำมาผสมผสานกับภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ วว. ได้สั่งสมองค์ความรู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยมุ่งดำเนินงานเพื่อสร้าง “นวัตอัตลักษณ์” หรือความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุมชน เพื่อนำไปสู่การค้าการขาย การสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ภายใต้แนวคิดดำเนินงาน “แชร์ ใช้ ทุกคนได้ประโยชน์”

          “...โครงการครัวชุมชนในพื้นที่ หรือ ศูนย์ต้นแบบ Shared production services เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ตั้งในพื้นที่ภูมิภาค (Area-based) โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีการเชื่อมโยงกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่ เช่น จังหวัด องค์กร สมาคม สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เป็นต้น นอกจากนี้โครงการครัวชุมชน ยังอาศัยการดำเนินงานร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน รวมทั้งประชาสังคมในชุมชนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ 4 ประสาน (Quadruple Helix) เพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน สังคมชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

2

          ดร.ชุติมา กล่าวต่อว่า โครงการครัวชุมชนในพื้นที่มีจุดเด่น 3 ด้าน คือ 1.ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล 2.สร้างอัตลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 3.สร้างให้ชุมชนมีความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ปัจจุบันโครงการครัวชุมชมมีพื้นที่ดำเนินงาน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่ง วว. ได้นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยมีพื้นที่พร้อมดำเนินการแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ (ครัวชุมชนแปรรูปเห็ด จังหวัดน่าน) และ ภาคใต้ (ครัวชุมชนแปรรูปมังคุด จังหวัดสงขลา) ทั้งนี้มีพื้นที่อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการ 2 แห่ง ได้แก่ ภาคตะวันออก (ครัวชุมชนแปรรูปผลไม้และครัวชุมชนแปรรูปอาหารทะเล จังหวัดระยอง) และภาคใต้ (ครัวชุมชนแปรรูปสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

          ตัวอย่างผลงานที่เป็นรูปธรรมของ วว. ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ ในลักษณะ Shared services อาทิ โครงการการแปรรูปผลไม้ท้องถิ่นและการปรับปรุงสถานการณ์ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดและเพื่อการยื่นขอ อย. ได้แก่ 1.การปรับปรุงสถานที่ผลิตสับปะรดกวน โรงงานแปรรูป ตำบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดพร้อมดื่มและการปรับปรุงสถานที่ผลิต กลุ่มใต้ร่มบุญ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 3.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำลองกองพร้อมดื่ม จังหวัดปัตตานี 4.การถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำกล้วยไข่พร้อมดื่ม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 5.การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยดองโสม จังหวัดระยอง เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการธุรกิจนวัตกรรม วว. โทร. 0 2577 9000,0 2577 9300  โทรสาร 0 2577 9009 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลข่าวโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป