ทรงพระเจริญ

12

34

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้เชิญวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปมะนาวในท้องถิ่น” เพื่อยกระดับการพัฒนาเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด โดยมีผู้ร่วมฝึกอบรมกว่า 30 คน ณ กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศาลากลางรักษ์พัฒนา (สวนลัดดาวัลย์) หมู่ที่ 1 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เกษตรกรในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้ประกอบอาชีพปลูกมะนาวและมีพื้นที่ปลูกมะนาวจำนวนมาก ปัจจุบันจำหน่ายเป็นผลสด และแปรรูปเป็นมะนาวดอง ทั้งนี้ เกษตรกรต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะนาวแปรรูปในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จึงเชิญวิทยากรจาก วศ.อว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์มะนาวแปรรูปให้แก่เกษตรกรในชุมชน โดยให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ลงมือแปรรูปมะนาวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เยลลี่มะนาว เครื่องดื่มน้ำมะนาวกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น

          ผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้เกษตรกรในชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะนาวแปรรูปให้มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ข้อมูลข่าวโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป