ทรงพระเจริญ

13

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การย้อมสีเส้นกกและไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ” ณ ที่ทำการกลุ่มทอเสื่อบ้านโสกกล้า ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีสมาชิกกลุ่มทอเสื่อฯ เข้าร่วมอบรม 31 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกลุ่มทอเสื่อฯ พัฒนาวิธีการย้อมเส้นกก/เส้นตอกไม้ไผ่ด้วยสีจากธรรมชาติ ซึ่งมีสีสันสวยงามและปลอดภัย เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์จักสาน

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินโครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานในพื้นที่ภูมิภาค เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยทั่วไปการย้อมเส้นกก/เส้นตอกไม้ไผ่จะย้อมด้วยสีเคมีแต่มีปัญหาว่าการติดสีค่อนข้างยาก และสีย้อมเคมีที่ไม่มีคุณภาพก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ทำการย้อมและน้ำสีที่เหลือทิ้งจะเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ สำนักเทคโนโลยีชุมชน จึงนำเทคโนโลยีกระบวนการปรับสภาพผิวเส้นกก/เส้นตอกไม้ไผ่ให้สามารถดูดซับสีให้ติดได้อย่างสม่ำเสมอ และการใช้สีย้อมธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น ทำให้ได้สีสรรที่สดสวยใกล้เคียงสีเคมี แต่มีความปลอดภัยมากกว่า

42

          ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการอบรม สมาชิกกลุ่มทอเสื่อบ้านโสกกล้า สามารถพัฒนากระบวนการย้อมเส้นกก/เส้นตอกไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติที่มีสีเด่นชัดและได้หลากหลายสี สามารถนำเส้นใยกกไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ จักสานที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และยังขยายตลาดสู่การส่งออกได้ เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม

ข้อมูลข่าวโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป