ทรงพระเจริญ

12

34

          วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2563 ดร.ภูวดี ตู้จินดา นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมกับ นาวาโทหญิงพัชรี ศิริมาก ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ และเรือตรีกิติพัทธ์ ทำทอง ช่วยราชการกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำและขับเคลื่อน โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI)ด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่เกาะแสมสาร เกาะขาม พร้อมทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

          ในการสำรวจครั้งนี้ ได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นด้าน Logistic การเดินทาง ไป-กลับที่จอดรถและความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมบนเกาะ ด้านการจัดการทางหาดและการจัดการขยะ ด้านการจัดสถานที่ท่องเที่ยว ด้าน Tourist Capacity ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น อุปกรณ์ดำน้ำ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ด้านการบริการ(อาหาร ห้องน้ำ) ด้านความปลอดภัยบนเกาะ พร้อมทั้งหาความร่วมมือในการจัดทำ NQI ด้านการท่องเที่ยวในอนาคต

ข้อมูลข่าวโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป