ทรงพระเจริญ

12

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 วศ. อว. โดยนายเกรียงไกร นาคะเกศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ นางสุบงกช ทรัพย์แตง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นางปฏิญญา จิยิพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และนางสาวศิริวรรณ จำแนกสาร นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน พร้อมด้วย คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดทำโครงสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับบุคลากรในเขต EECi โดยเริ่มต้นด้วยหลักสูตรด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

34

          วศ. กับ มรร. ได้ร่วมกันจำแนกหลักสูตร Non degree เป็น 8 กลุ่ม 1. กลุ่มหลักสูตรด้านกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร 2. กลุ่มพื้นฐานและทักษะทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นทางเคมีและชีววิทยา 3. กลุ่มคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 4. กลุ่มเทคโนโลยีการอาหาร 5. กลุ่มการทดสอบคุณภาพอาหารและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 6. กลุ่มการผลิตด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม 7. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 8. กลุ่มเกษตรปลอดภัย โดยการจัดทำหลักสูตรนี้เพื่อให้เนื้อหามีความสอดคล้องกันและมีความเชื่อมโยงกันในแต่ละกลุ่มหลักสูตร รวมทั้งการกำหนดจำนวนชั่วโมงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เหมาะสมต่อความต้องการของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง การดำเนินการครั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือเพื่อยกระดับผู้ประกอบกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ สู่การพัฒนา 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi รองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ระหว่าง วศ. และ มรร. เพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม โดย วศ. และ มรร. มีแผนดำเนินการในการร่วมกันต่อยอดหลักสูตร Non degree ให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญา สำหรับคนในท้องถิ่นและอุตสาหกรรมระดับชุมชน SMEs และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลข่าวโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป