ทรงพระเจริญ

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2"
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

MHSRI SCIUS2020Stage2

         ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน เมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 บัดนี้ได้ดำเนินการประมวลผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกตัวจริง จำนวน 900 คน และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง จำนวน 1,457 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศผลรอบสอง

เอกสารแนบ 3 ช่องทางการติดต่อและการขอดูคะแนน

สามารถตรวจสอบผลการสอบออนไลน์ได้ทางเว็ปไซต์ http://entrance.scius.mhesi.go.th/final/2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    

2.มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
    

3.มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
    

4.มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา
    

5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง
    

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
    

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนสุรวิวัฒน์
    

8.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
    

9.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
    

10.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
     

11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
      

12.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
      

13.มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
      

14.มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
      

15.มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
      

16.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      

17.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตอิสลาม
      

18.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
     

19.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
     

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 

ตรวจสอบกำหนดการมอบตัวและรายละเอียดการมอบตัว

ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ของแต่ละคู่ศูนย์ให้ครบถ้วน

สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถขอข้อมูลผลการสอบโดยกรอก "แบบฟอร์มขอข้อมูลผลการสอบคัดเลือก"

และยื่นแบบฟอร์มภายในวันที่ 17 มีนาคม เวลา 16.30 น. ณ คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยที่สอบคัดเลือกรอบสอบทางโทรสารหรืออีเมล 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป