ทรงพระเจริญ

141857

 

        กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อใช้เป็นสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ สามารถสื่อถึงภารกิจของกระทรวงในฐานะองค์กรภาครัฐ ที่ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปผู้มีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

         ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา นิติบุคคล บริษัท และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา โดยส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท โดยทั้ง 3 รางวัลจะได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า เลขที่ 75/47 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

         นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมโหวตให้กับผลงานที่ชื่นชอบ ทางเฟซบุ๊กกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม @MHESIThailand โหวตได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลพร้อมกับรางวัลอื่น ๆ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.mhesi.go.th) และเฟซบุ๊ก @MHESIThailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center 1313 โทรศัพท์ 02 333 3730

142167

       

ดาวน์โหลด

ประกาศ/ใบสมัคร

 

รายการคำถามและคำตอบ
1. ถาม สามารถอัญเชิญ “พระวชิระ” ที่อยู่ในตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. เดิม) มาเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์นี้ได้หรือไม่
    ตอบ ไม่ได้ แต่ผู้ออกแบบสามารถวาด “พระวชิระ” ในเชิงอุปมาอุปไมยได้ โดยไม่เห็นเป็นรูปลักษณะเดิมหรือคล้ายคลึง

2. ถาม การเลือกใช้สี ให้ใช้โทนสีม่วง สีส้ม หรือสีเหลือง อย่างน้อย 1 สี เป็นสีหลัก ทางผู้จัดการประกวดได้ระบุโค้ดสีที่ให้ใช้หรือไม่ และแต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไร
    ตอบ ไม่ได้ระบุ ทางผู้จัดการประกวดเปิดกว้างให้เลือกใช้โทนสีได้ตามแนวคิดของผู้ออกแบบ โดยให้อธิบายการเลือกใช้สีในใบสมัคร ส่วนความหมายของแต่ละสีทางผู้จัดได้อธิบายไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศแล้ว

3. ถาม ประกาศผลการตัดสินเมื่อไหร่
    ตอบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.mhesi.go.th) โดยทางคณะผู้จัดการประกวดจะติดต่อไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในใบสมัคร และจะนัดหมายให้มาร่วมพิธีมอบรางวัลตามวันเวลาที่กำหนดต่อไป

4. ถาม พิมพ์ผลงานลงบนกระดาษโฟโต้ (Photo Paper) ขนาดเท่าไหร่
    ตอบ ขนาด A4 ตามรูปแบบการนำเสนอที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ กำหนด 1 ผลงาน ต่อ 3 รูปแบบการนำเสนอ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป