ทรงพระเจริญ

6 มีนาคม 2563 : นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย ชั้น 18 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา

88174055 3879103862100072 2586877829085921280 o

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งที่ 11/2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ภายใต้หลักการ Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career Development Through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE): University - Workplace Engagement โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีเป้าหมายในการผนึกกำลังร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการเพิ่มจำนวนนักศึกษา CWIE จำนวน 2 เท่า ภายใน 5 ปี

88060510 3879104515433340 1906259472699883520 o88082177 3879104648766660 7193982513272848384 o88119666 3879104095433382 4476497408775159808 o

และเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริม CWIE สป.อว. จึงได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สป.อว. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยในการประชุมดังกล่าว ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มอบนโยบายให้มีการจัดหลักสูตร CWIE เป็นหลักสูตรหลัก โดยในการขับเคลื่อน CWIE จะต้องดำเนินการในรูปแบบจตุภาคี (Quadruple Helix) คือ การร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งสถาบันวิจัย ภาคเอกชน ชุมชนและเครือข่ายระหว่างประเทศในการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตอบสนองความต้องการของตลาดงาน โดยสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อน CWIE คือการปรับแนวความคิด (Mindset) ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคผู้ผลิตบัณฑิต (Supply Side) และภาคผู้ใช้บัณฑิต (Demand Side) ต้องให้ CWIE ตอบโจทย์ทุก Sector และยกระดับ CWIE เป็น International Platform

88163940 3879104725433319 5010720378947895296 o88197302 3879104628766662 4489664322510782464 o88295549 3879104528766672 7817260006830505984 o

 

ถ่ายภาพ : อินทิรา บัวลอย
เขียนข่าว/เผยแพร่ : ปราณี ชื่นอารมณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
www.facebook.com/opsMHESI/

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป