ทรงพระเจริญ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้กิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ภายใต้โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสารตามแนวคิด “คนดีที่ไทยต้องการ”  มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการเกิดทัศนคติสนับสนุน และส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการขยายและหาแนวร่วม และหาเครือข่ายการสร้างจิตสำนึกความมีคุณธรรมและจริยธรรม ให้เกิดกับประชาชนทั่วไป รวมไปถึงหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคการเมือง และเยาวชน  โดยดำเนินการผลิตสื่อโฆษณาในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ 3 เรื่อง

ชมสื่อในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา 3 เรื่อง

 

"โอกาส"

ให้โอกาส คนไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ

https://www.youtube.com/watch?v=-moFL-QoztE

 

"สนับสนุน"

ให้การสนับสนุน คนไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ

https://www.youtube.com/watch?v=-qB99D9q4Mc

 

"ยกย่อง"

ให้การยกย่อง คนไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ

https://www.youtube.com/watch?v=tl7fjODq8_o

 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป