ทรงพระเจริญ

https://www.youtube.com/watch?v=LdZ7N_Oa8yg

การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในครั้งนี้ มีการรวม 4 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่

 1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
 2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
 4. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

บทบาทของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สิ่งแรกคือ วช. ได้ปรับเปลี่ยนเป็น “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” มีภารกิจที่สำคัญมากทั้ง 7 ด้าน ดังนี้

 1. ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ทั้งภายในกระทรวงฯ และภายนอกกระทรวง
 2. ขับเคลื่อนและริเริ่มโครงการสำคัญของประเทศ
 3.  จัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 4. การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
 5. การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์
 6. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
 7. ให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือหน่วยงาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป