ทรงพระเจริญ

 

เอกสารรายงาน “การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษากับความต้องการกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013”

ปกหน้าเล่ม

 

Download...เอกสารที่นี่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป