ทรงพระเจริญ

S 59285537

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

         โลกเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต ประจำวัน การศึกษา การทำงาน การบริหารจัดการ บ้านเมือง และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

     รัฐบาลไทยเล็งเห็นวา เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ ศึกษาวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระทรวง การอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.) เป็น หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม โดยกระทรวง อว. ที่เกิดใหม่นี้ เกิดจากการนำเอาหน่วยงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และการวิจัยมารวมกัน เพื่อให้เกิดเป็น กระทรวงที่ให้ความสำคัญมากขึ้นกับการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ โดยมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ มีบทบาท สำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของประเทศ ส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมได้ เป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง

 

เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า

ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834

Facebook : @MHESIThailand

Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป