09BC2019

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกันยายน 2562

         สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER 2019 ณ เมือง Dusseldorf สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2562 การจัดประชุม ATPER 2019 ในครั้งนี้มีผู้แทนของหน่วยงานในประเทศไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย รวมทั้งทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันพัฒนารูปแบบและแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน นำมาเป็นแนวทางการทำงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยในวารสารข่าวฉบับที่แล้ว ทางสำนักงานฯ ได้นำเสนอแนวคิดและข้อมูลรูปแบบการจัดงาน ATPER 2019 และเนื่องจากภายในงานมีการบรรยายจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ดังนั้นในวารสารข่าวฉบับนี้ ทางสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ จึงขอนำเสนอข้อมูลจากการบรรยายของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งข้อมูลในบริบทยุโรปและบริบทประเทศไทย ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ อาทิเช่น นโยบายด้าน วทน. ของประเทศเยอรมนี ความสามารถทางด้านนวัตกรรมในสหภาพยุโรป โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรป การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พันธกิจและความสนใจด้าน วทน. ที่หน่วยงานไทยสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือนักวิจัยไทยในยุโรปได้ รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ…..

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า

ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834

Facebook : @MHESIThailand

Call Center โทร.1313