ทรงพระเจริญ

07BC2019

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว. (บซ.))

             เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 รัฐสภายุโรปได้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่ แทนที่ นาย Jean-Claude Juncker ประธานคนปัจจุบันที่ หมดวาระในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ซึ่งผลอย่างเป็นทางการ ได้ประกาศออกมาแล้วว่า ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่ คือ นาง Ursula von der Leyen ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเป็นสมาชิกพรรค สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (Christian Democratic Union) ที่มีแนวคิดขวากลางหรือเสรีนิยมอนุรักษ์ และถือได้ว่านาง Ursula von der Leyen เป็นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ และเป็นชาวเยอรมันคนแรกที่เข้ารับตำแหน่งนี้ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่นาย Walter Hallstein ที่ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ในช่วงปี ค.ศ. 1958 – 1967 จากผลการเลือกตั้ง นาง Ursula von der Leyen ได้ชนะด้วยคะแนนเสียง 383 คะแนน จากจำนวนสมาชิกสภายุโรปทั้งหมด 747 คน (ไม่เห็นด้วย 327 เสียง และงดออกเสียง 22 เสียง) ซึ่งสัดส่วนของคะแนนที่ได้เสียงสนับสนุนนับเป็นร้อยละ 52 กล่าวได้ว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับที่ประธานคนปัจจุบันอย่างนาย Jean Claude Juncker ซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนนับเป็นร้อยละ 56 เมื่อ 5 ปีที่แล้ว แต่ทว่าคะแนนเสียงที่ได้รับนั้น ต่ำกว่า 400 คะแนน ซึ่งเป็นระดับที่จะสร้างเสถียรภาพในการเสนอและได้รับการอนุมัตินโยบายผ่านรัฐสภายุโรปในอีก 5 ปีข้างหน้าที่จะดำรงตำแหน่งนี้

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : mhesithailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป